شرکتهای سهامی برای ثبت و تشکیل نیاز به سرمایه دارند .سرمایه در شرکتهای سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می شود که به هر یک از این قسمتها سهم گفته می شود .سهم در شرکتها  متعلق به سهامداران می باشد و در شرکتهای سهامی میزان سهام هر شخص نشان دهنده ی تعهدات شخص به شرکت و منافع دارنده ی سهام می باشد .اصولا در شرکتهای سهامی همه ی سهامدارن دارای حقوق مساوی هستند سهامداران برای اینکه از این حقوق بهره مند شود باید در مدت زمانی که قانون مشخص کرده است  مبلغ اسمی سهمی را که پذیره نویس شده است را پرداخت کند.
انواع سهام :
1-سهام با نام
2- سهام بی نام
3- سهام ممتاز
4-سهام موسس یا انتفاعی
سهام با نام چیست :
سهام بانام سهمی است که مالکیت شخص مشخصی را نشان می دهد.در برگه ی سهام که نام صاحب سهم درج ودر دفاتر ثبت شرکت نیز نوشته می شود .
صدور سهام با نام در موارد زیر الزامی است :
الف)تا زمانی که کل مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد
ب)مدیران شرکت سهامی به عنوان وثیقه سهامی را در شرکت می گذارند که این سهام تا پایان دوره ی مدیریت انها غیر قابل انتقال می باشد
ج)سهام مربوط به افراد محجور(افرادی که از نظر عقلی صلاحیت ندارند )و صغیر برای حمایت ازحقوق انها
د)برای نقل و انتقال سهام با نام باید به دفاتر ثبت مراجعه شود و در غیر این صورت دارای اعتبار قانونی نمی باشد
سهام بی نام :
در این نوع سهام که نام دارنده ی سهام در برگه ی سهام قید نمی شود و برگه در وجه حامل صادر می شود .در این حالت نقل و انتقال سهام به راحتی انجام می شود و انتقال سهام با قبض قابل انجام می باشد .از معایب سهام بی نام این است که در صورت مفقود شدن ان شخص یابنده به راحتی می تواند سهام را به علت اینکه بی نام می باشد در بازار بورس و یا خارج از بازار به فروش برساند و شخص خریدار نیز مالک ان می شود .
سهام ممتاز :
در شرکتهای سهامی که برابری حقوق سهامداران از اصول این شرکتها می باشد .
سهام ممتاز در چه صورتی صادر می شود :
الف )در صورتی که شرکت با مشکلات مالی مواجه شود در این شرایط شرکت امتیازات بیشتری را برای سهامداران جدید قائل می شود .
ب )در مواقعی که شرکت تصمیم بر افزایش سرمایه ی شرکت داشته باشد و از منابع مالی خود برای این کار استفاده کند در این شرایط برای سهامداران قبلی شرکت حقوق بیشتری قائل می شوند .
دارنده گان سهام ممتاز در هنگام انحلال یا تصفیه ی شرکت در برداشت مبلغ اسمی ممتاز ارجعیت دارند .در زمان تصفیه یا انحلال شرکت افرادی که دارای سهام ممتاز هستند می توانند طلب خود را از دارایی های شرکت برداشت کنند .
سهام انتفاعی یا موسس چیست :
در مواقعی که موسسان شرکت از لحاظ فنی ، تجاری و علمی اطلاعاتی را به شرکت می اورند سهامی را به خود اختصاص می دهند که به ان سهام موسس یا انتفاعی می گویند .افرادی که دارای سهام موسس هستند جز سهامداران شرکت محسوب نمی شوند اما از نظر سود و منافع شرکت دارای حقوقی می باشند .
در ورقه ی مربوط به سهام چه مواردی باید قید شود :
1-مقدار سرمایه ی ثبت شده ی شرکت و بیان مقدار پرداخت شده ی ان
2-قید نام شرکت و شماره ی ثبت ان
3-مشخص کردن نوع سهام
4-مقدار پرداخت شده ی مبلغ اسمی سهام که به حروف و عدد باید نوشته شود
5-هر ورقه مشخص کننده ی تعداد سهام می باشد
در چه صورت گواهی موقت به سهامداران داده می شود :
در صورتیکه که هنوز مراحل ثبت شرکت به پایان نرسیده باشد شرکت برای حفظ حقوق شرکا خود به انها گواهی موقت می دهد که پس از انجام ثبت شرکت این گواهی موقت با اوراق سهام تعویض می شود .
مبلغ اسمی ورقه ی سهم چیست :
مبلغ اسمی یا مبلغ رسمی سهام که با ارزش واقعی سهام که در بازار بورس اوراق بهادار است متفاوت می باشد .در زمانی که شرکت سود اوری داشته باشد ارزش سهام از مبلغ اسمی سهم بیشتر می شود و عکس این قضیه هم اتفاق می افتد .
قانون در رابطه با مبلغ اسمی سهام حداقل یا حداکثری مشخص نکرده اما در خصوص شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی سهام نباید از ده هزار ریال بیشتر شود .در زمان تجزیه   قطعات سهام و مبلغ اسمی سهام باید به طور مساوی باشد .


Call Now