شرکت نسبی که با دو یا چند نفر تشکیل می شود و در این نوع شرکتها هر شخص با توجه به میزان سرمایه ای که دارد در قبال شرکت مسئول می باشد . در کنار نام این شرکتها باید واژه ی شرکت نسبی یا اسامی یک نفراز شرکا قید شود.
برای ثبت شرکت نسبی چه قوانینی باید رعایت شود :
1-برای انتخاب مدیر شرکا باید یک فرد را از اعضای شرکت یا خارج از اعضا به سمت مدیریت شرکت انتخاب کنند
2-در شرکتهای نسبی اگر اورده یا سهم الشرکه تعدادی از افراد به صورت غیر نقدی باشد باید تقویم شود
3-افراد در صورت اجازه ی تمام شرکا شرکت می توانند سهم الشرکه خود را به شخص دیگری انتقال دهند
4-نحوه ی فعالیت ، تاسیس و انحلال شرکتهای نسبی ماننده شرکتهای تضامنی می باشد
5-در شرکتهای نسبی افراد با توجه به اورده ی خود در قبال شرکت مسئول هستند و هر شخص نیز با توجه به میزان اورده ی خود از سود و زیان شرکت بهره مند می شود .
برای ثبت شرکت نسبی چه مدارکی نیاز است :
1- دو نسخه اساسنامه ی شرکت
2-دو نسخه تقاضا نامه
3-دو نسخه شرکتنامه
4-کامل کردن مدارک مربوط به انتخاب نام برای شرکت و نوشتن اسمهای انتخابی به ترتیب اولویت
5-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید از مراجع ذیصلاح مجوز دریافت کنند
6-کلیه ی اعضای شرکت ائم از هیات نظارت ،مدیران شرکت و کلیه ی اعضای شرکت باید از شناسنامه و کارت ملی خود کپی تهیه کرده و ارائه دهند
7-مدیر عامل و هیئت مدیره ی شرکت باید فاقد سابقه ی کیفری بوده گواهی عدم سو پیشینه ی خود را ارائه دهند
8-دو نسخه صورت جلسه ی هیات مدیره
9-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسس
10-در صورتیکه فعالیت شرکت توسط وکیل انجام شود باید وکالتنامه ارائه دهد


Call Now