هیات مدیره از ارکان مهم شرکت محسوب می شود و مدیریت انها به مدت دو سال است در صورتیکه هیات رئیسه بر جلسات شرکت و گرفتن رای نظارت دارد و پس از پایان جلسه وظایف انها نیز به اتمام می رسد .
مجمع عمومی موسس که قبل از به ثبت رسیدن شرکت تشکیل می شود .در شرکتهای سهامی علاوه بر مجمع عمومی موسس مجامع دیگری وجود دارد که شامل مجمع عمومی عادی،مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد .
مجمع عمومی موسس :
مجمع عمومی موسس که قبل از ثبت شرکت تشکیل می شود .در اساسنامه که نحوه ی انتخاب هیات مدیره توسط بازرسان و تعیین روزنامه ی رسمی کثیر الانتشار برای دادن اگهی و دعوت نامه ها مشخص می شود .هیات رئیسه وظیفه دارد صورت جلسات مصوبات مجمع عمومی موسس را امضا کند .پس از اینکه هیات رئیسه انتخاب شد و به تایید هیات مدیره و بازرسان رسید شرکت تشکیل می شود .
مجمع عمومی عادی چه وظایفی دارند :
1- انتخاب بازرسان  2- انتخاب هیات مدیره 3-انتخاب روزنامه 4-تصویب ترازنامه
مجمع عمومی فوق العاده چه وظایفی دارند :
1- تغییر یا تعویض اساسنامه شرکت 2-کاهش یا افزایش سرمایه 3- انحلال شرکت
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده چه وظایفی دارند :
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ماهیت حقوقی مانند مجمع عمومی عادی دارد .این مجمع در صورتی تشکیل می شود که فعالیت هیئت مدیره قبل از مدت  دو ساله ی خود در اثر استعفا یا فوت یکی از اعضا منقضی شده و همچنین در رابطه با بازرسان شرکت نیز به همین منوال است اگر قبل از مدت یک ساله ، فعالیت انها به پایان رسد این مجمع تشکیل می شود .
شرکتهای سهامی خاص :
اعضای هیات مدیره در این شرکتها از بین سهامداران شرکت  انتخاب می شود و حداقل سهام انها یک سهم می باشد.
انتخاب روزنامه ی کثیر الا نتشار برای دادن اگهی و دعوت از اعضا بر عهده ی مجمع عمومی موسس است و پس از تشکیل شرکت این وظیفه بر عهده ی مجمع عمومی عادی می باشد .زمان تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز و بیشتر از چهل روز از دادن اگهی به طول انجامد .
چه کسی می تواند اگهی دعوت را برای انتشار به روزنامه ی کثیرالانتشاربدهد :
در ابتدا این وظیفه بر عهده ی هیئت مدیره می باشد .هیئت مدیره وظیفه ی دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام را بر عهده دارد .بازرسان وظیفه ی دادن اگهی برای دعوت از مجامع عمومی عادی ،فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  بر عهده دارند.
بعد از تشکیل و به ثبت رسیدن شرکت هیات مدیره وظیفه دارد دفاتر قانونی که شامل دفاتر روزنامه و کل می باشد را تهیه کرده و نسبت به پلمپ انها اقدام نماید .


Call Now