ایا می شود موسسات غیر تجاری را به شرکتهای تجاری تبدیل کرد:
برای تبدیل موسسات غیر تجاری به موسسات تجاری در ابتدا مجمع عمومی فوق العاده حکم به تغییر قالب شرکت و تغییر موضوع شرکت دهد.مهمترین رکن در شرکتهای غیر تجاری که دارای شخصیت حقوقی هستند تغییر موضوع شرکت می باشد .
موسسات غیر تجاری:
موسسات غیر تجاری از زمان تاسیس و ثبت در دفاتر ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند .موسسات غیر تجاری که با اهداف غیر تجاری و فعالیت در زمینه های ادبی ، علمی ، خیریه و... تشکیل می شوند  .در این گونه موسسات استفاده از اسامی که متعلق به دستگاه های دولتی و کشوری می باشد ممنوع است .
موسسات شامل دو دسته هستند :
الف)موسساتی که با هدف به دست اوردن سود و تقسیم ان تشکیل می شوند و به انها موسسات انتفاعی غیر تجاری اطلاق می شود و برای ثبت انها در بعضی مواقع نیاز به گرفتن مجوز دارد .
ب)موسساتی که با هدف بدست اوردن سود و تقسیم ان تشکیل نمی شوند که به انها موسسات غیر انتفاعی گفته می شود و برای ثبت باید از نیروی انتظامی مجوز دریافت کنند
نحوه ی انجام انحلال و تصفیه ی موسسات غیر تجاری :
انحلال در موسسات غیر تجاری به صورت اختیاری یا اجباری انجام می شود در صورتیکه انحلال اختیاری مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انحلال شرکت را  گرفته اما در انحلال اجباری که به حکم دادگاه انجام می شود .
چنان چه انحلال اختیاری باشد تصفیه ی شرکت با توجه به مواردی که در اساسنامه قید شده است بوسیله ی مدیر شرکت انجام می شود اما در صورتیکه چیزی قید نشده باشد امر تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود بدین صورت که در هنگام انحلال شرکت یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب کرده و وظایف و اختیارات ان را مشخص می کنند .در صورت انجام انحلال توسط حکم دادگاه امر تصفیه توسط شخصی که دراساسنامه قید شده است انجام می شود و در صورتی که متصدی تصفیه مشخص نشود دادگاه خود شخصی را برای تصفیه مشخص می کند .
شرکتهای تجاری :
به اجتماع دو یا چند نفر که با یکدیگر شریک هستند و در یکی از قالب های تجاری مشخص شده فعالیت می کنند گفته می شود .  تعریف دیگری که برای شرکتهای تجاری گفته شده است به قرار دادی که بین دو یا چند نفر بسته شده است و هر یک از انها مبلغی را برای تشکیل شرکت گذاشته اند و سود و زیان شرکت با توجه به میزان اورده شان به انان تعلق می گیرد.
چند نوع شرکت تجاری وجود دارد :
1-شرکت با مسئولیت محدود
2-شرکت سهامی
3-شرکت تضامنی
4-شرکت مختلط سهامی
5- شرکت مختلط غیر سهامی
6- شرکت تعاونی
7- شرکت نسبی  
تفاوت شرکت با موسسات غیر تجاری:
1-شرکتها که برای امور بازرگانی و بدست اوردن سود با سرمایه ی مشخص تشکیل می شوند .
2- بخش خصوصی و دولت می توانند اختیار موسسات را در دست بگیرند
3-اعضا در موسسات ملزم به ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه  نیستند


Call Now