• شرکت چیست؟
شرکت، یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی ازهر دوی آن ها است. بنا برتعریف قانون مدنی ایران، شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدد درشیء واحد به نحو اشاعه. این تعریف در برگیرنده مشاعات نیزمی باشد.
ثبت شرکت درایران توسط سازمان ثبت اسناد واملاک ایران و دراداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد. برای ثبت شرکت درابتدا باید قالب شرکت خود را مشخص نمایید. به طورکلی درقانون تجارت ایران هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد.
شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی‌، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید مصرف، از انواع شرکت های تجاری هستند که درقانون تجارت ایران شناخته شده و معتبر می باشند. در ادامه جهت آشنایی بیشتر توضیح مختصری درباره هرکدام ازشرکت ها را ارائه می دهیم.
• شرکت سهامی :
طبق ماده 2 قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد؛ و مطابق ماده 3 قانون تجارت، درشرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از3 نفر کمتر باشد. و براساس ماده 1 قانون تجارت، سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امورتجاری تشکیل شده وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
• شرکت تضامنی :
شرکتی است که تحت نام مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفربا مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد‌، هریک ازشرکاء مسئول پرداخت تمام قروض می باشند. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت درنام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب می شود.
• شرکت مختلط سهامی :
ازترکیب دو شرکت تضامنی و شرکت سهامی، شرکت مختلط سهامی به وجود می آید . این شرکت ها با ترکیب قوانین و مقررات تعیین شده برای شرکت های سهامی و تضامنی به وجود می آیند وهر کدام ازشرکاء بسته به ضامن و یا سهامی بودنشان براساس قوانین خاص خودشان عمل می کنند. مسئولیت بیشتر این شرکت ها با شریک ضامن است و شرکاء سهامی هم تنها به اندازه سهام خود در شرکت تعهد دارند.
• شرکت مختلط غیر سهامی :
شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود؛ شریک ضامن مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، شریک مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
• شرکت نسبی :
شرکتی است که بین دو یا چند نفرو به منظور امور تجاری تأسیس می شود. مسئولیت هر یک از مؤسسان شرکت یکسان نیست و به اندازه سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. دراسم این شرکت ها باید عبارت " نسبی" با نام حداقل یک نفر ازشرکاء ذکرگردد.
• شرکت تعاونی :
مشارکتی است که عده ای ازافرادی که هم صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دستیابی به منافع مشترک گرد هم می آیند و وام تعاونی درست می کنند، سرمایه معینی را در میان می گذارند و دسته جمعی مشکل را حل می کنند.
• به طور کلی چه افرادی می توانند در ایران نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند؟
1- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند درایران شرکت به ثبت برسانند.
2- اشخاص خارجی می توانند بدون نیاز به داشتن شریک ایرانی، برای ثبت شرکت مالکیت صد درصد داشته باشند.
3- شرکت ها می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی، شرکتی مستقل ثبت نمایند.
• مزایای ثبت شرکت در ایران :
ثبت شرکت فواید و مزایای زیادی برای شما دارد، از جمله مزایای ثبت یک شرکت می توان موارد زیر را عنوان نمود :

  • فعالیت رسمی و قانونی.
  • اطمینان و اعتماد بیشترارگان ها، نهادها دولت به اشخاص حقوقی.
  • حمایت بسیار گسترده تر دولت از اشخاص حقوقی.
  • امکان شرکت در مناقصات و مزایدات سایر شرکت ها و ارگان ها.
  • امکان دریافت نمایندگی رسمی از سایر نهادهای داخلی و حتی خارجی.
  • اعتماد بیشتر مشتریان به شرکت ها با توجه به اطلاع رسانی و پشتوانه بهتر آن ها.
  • امکان استفاده و بهره برداری بسیار بیشتر از امتیازات، اعتبارات و تسهیلات سایر سازمانها.
  • تقسیم مسئولیت بین چند نفر که به عنوان شریک فعالیت می کنند.

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ایران :
برای ثبت شرکت به مدارک زیر نیاز دارید:
_ تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران وهیأت نظار.
_ دو برگ شرکتنامه تکمیل شده.
_ تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی.
_ دو جلد اساسنامه تکمیل شده.
_ دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده.
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل.
_ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین.
_ دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره.
_ اصل وکالتنامه وکیل دادگستری درصورتی که امور توسط وکیل انجام گیرد.
_ اصل مجوز فعالیت ازمراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیازبه مجوز داشته باشد.


Call Now