مالک علامت می تواند تقاضای خود را برای تمدید علامت ثبت شده برای مدت ده سال تمدید نماید و این کار را باید یک سال قبل از پایان دوره ی مدت اعتبار ثبت علامت انجام دهد .مالک برند یا علامت باید تقاضای خود را همراه با موضوع فعالیت شرکت در سامانه ثبت کند .
در صورتی که در مدت مشخص شده فرد تمدید علامت را انجام نداده باشد باید درخواست خود را تا شش ماه از مدت پایان اعتبار ثبت برند به همراه پرداخت جریمه  که مبلغ ان نصف هزینه ی ثبت علامت است را پرداخت نماید و در صورت تمدید نکردن،برند دیگر اعتبار نخواهد داشت .
مراحل ثبت درخواست :
1-در ابتدا باید برای تمدید  به سایت وارد شده
2-از میان گزینها ی موجود باید گزینه ی مورد نظر خود را انتخاب کرده
3-سپس موضوع مورد نظر خود را که در اینجا درخواست تمدید می باشد را انتخاب کرده
4-کامل کردن متن درخواست تمدید علامت
5-وارد کردن اطلاعات و ثبت انها
6-اضافه کردن موارد
7-دیدن مجدد اطلاعات وارد شده
8-گرفتن شماره ی مکانیزه و پرداخت هزینه ی مشخص شده
مدارک مورد نیاز برای تمدید برند یا علامت:
1-باید از اخرین نسخه ی گواهی ثبت برند کپی تهیه شود ویا اصل ان ارائه شود
2-اشخاص حقوقی که دارای حق امضا هستند باید کپی شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه دهند
3-کپی شناسنامه وکارت ملی شخص حقیقی
4-ارائه ی کپی اخرین روزنامه ی رسمی
5-در صورتیکه کارهای تمدید توسط وکیل انجام شود باید وکالتنامه ارائه شود
6-از برند یا علامت شش نمومنه ارائه شود


Call Now