انحلال شرکت

 1-در این حالت شرکت به ثبت رسیده و یک سال از ثبت ان گذشته است اما اعضا هیچ  گونه فعالیتی در رابطه با موضوع انتخابی شرکت انجام ندادند
2-شرکت بیش از یک سال فعالیتی نداشته باشد و یا در ابتدا فعالیت خود را اغاز کرده اما فعالیت متوقف شده است و یا در صورتیکه موضوع فعالیت شرکت با  موضوعی که در اساسنامه بیان شده است مطابقت نداشته باشد
3-مجمع عمومی سالیانه وظیفه دارد تا ده ماه پس ازتاریخی که در اساسنامه قید شده است به حساب ها،ترازنامه،سود و زیان ، دارایی ها، بررسی گزارش مدیران و بازرسان،عملکرد سالیانه ی شرکت رسیده گی کند که پایان هر سال مالی در اساسنامه شرکت اورده شده است.
در صورتیکه شش ماه از پایان سال مالی گذشته باشد و مدیران اقدامی در جهت تشکیل مجمع عمومی سالیانه نکرده باشند با انها بر خورد قانونی صورت می گیرد که در بعضی مواقع حبس نیز دارد .
4-زمانیکه شش ماه گذشته است اما شرکت هنوز مدیرعامل یا مدیر انتخاب نکرده است به انها تذکر داده می شود تا سریعا در جهت انتخاب مدیر یا مدیر عامل اقدام کنند اما در صورت بی توجهی نسبت به این امر دادگاه حکمی مبنی بر انحلال شرکت می دهد.
5-طبق ماده ی 199در صورت تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت همه افرادی که در شرکت دارای منفعتی هستند می توانند  تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه داشته باشند.
چنانچه سرمایه ی شرکت مقدار تعیین شده نباشد موظف هستند سرمایه را به ان مقدار تعیین شده برسانند و در صورت عدم انجام ان کار باید شرکت در مدت یک سال به نوعی دیگر از شرکت تبدیل شود.در صورت به انجام نرسیدن هر یک از این کارها هر یک از اعضا که در شرکت دارای منفعتی هستند می توانند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه  داشته باشند.
چنانچه عواملی که باعث انحلال شرکت شده  است برطرف شود و سرمایه ی مورد نظر برای شرکت تامین شود انحلال از سوی دادگاه انجام نمی شود.
6-باطل شدن شرکت از طریق دادگاه در ماده ی 199 قانون تجارت نیامده است و از طرف انها انحلال محسوب نمی شود .
در مورد شرکت های سهامی خاص چناچه قوانین و مقررات رعایت نشده باشد هر یک از اعضای شرکت که دارای منفعت هستند می توانند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه  داشته باشند . این انحلال به این معنی نیست که شرکت تشکیل نشده باشد بلکه شرکت تشکیل شده اما بنا به دلایلی دادگاه حکم بر انحلال ان را می دهد .
در صورتیکه قبل از صادر شدن حکم توسط دادگاه شرکت مواردی را که موجب انحلال شرکت شده است را رفع کند حکم انحلال صادر نمی شود .
پس از اینکه دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر کرد باید برای ان مدیر تصویه انتخاب کند چنانچه مدیران تصفیه که دادگاه انتخاب کرده است ان را نپذیرند تصفیه رابه اداره ی تصفیه ارجاع می دهد .


Call Now