باشگاه ورزشی مؤسسه ای است که با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمانی و روحانی افراد و سالم سازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی واصول و مقررات تعیین شده توسط سازمان تربیت بدنی براساس مقررات آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه،اداره می شود.
• هیأت رئیسه باشگاه ورزشی :
اعضای هیأت رئیسه یک باشگاه ورزشی باید از میان افرادی مستند و پیگیرانتخاب شوند. نقش هیأت مدیره و کمیته های آن باید کاملاً واضح بیان شود وازیک چارت سازمانی که به خوبی بیان کننده خطوط اختیاراست،برخوردارباشد.
• هیأت مدیره باشگاه ورزشی :
باشگاه هایی که با عنوان مؤسسه و یا شرکت های انتفاعی طبقه بندی می شوند، برحسب قانون نیازمند تشکیل هیأت مدیره اند.هیأت مدیره نهادی مهم است که عمل اصلی آن اطمینان از رسیدن باشگاه به اهداف مورد مورد نظراست. می توان این گونه گفت که هیأت مدیره مسیر باشگاه را مشخص می کند، کارمندان این کشتی را می رانند.هیأت مدیره های انتفاعی وغیرانتفاعی هردو به این دلیل تشکیل می شوند، با این تفاوت که هیأت مدیره های غیرانتفاعی درقبال هزینه ها پاسخگو نیستند، درحالی که اعضای هیأت مدیره های انتفاعی ممکن است پاسخ گو و جبران کننده آن باشند.
• مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی باید واجد شرایط زیر باشند :
_ نداشتن هرگونه سابقه سوء در امور سیاسی، اعتقادی، اخلاقی و محکومیت های موثر؛
_ اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛
_ دارا بودن مالکیت اعیانی ملکی که فعالیت باشگاهی درآن، تجویز شده است؛
_ متدین و دارای التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور؛
_ داشتن توان تأمین فضا وامکانات لازم متناسب با رشته ورزشی مربوط،ضوابط فنی و وسائل و ادوات لازم شامل وسایل ورزشی وغیره برای فعالیت درهررشته ورزشی توسط سازمان تربیت بدنی تعیین می گردد.
• ثبت شرکت باشگاه ورزشی :
شرکت های باشگاه ورزشی درقالب سهامی خاص، و یا با مسئولیت محدود قابل ثبت هستند. که درذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت هرکدام ازاین شرکت ها می پردازیم.
• شرایط ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص :
حداقل 3 نفرعضو به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید ازاعضاء باشند.
حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود.
حداقل سرمایه مورد نیازجهت ثبت شرکت سهامی خاص صد هزار تومان می باشد.
• مدارک ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص :
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
اقرارنامه امضا شده
فتوکپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضاء
اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
تنظیم وکالتنامه به نام وکیل چنانچه امورثبت توسط وکیل انجام گردد.
• شرایط ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود:
حداقل سرمایه 1,000,000 ریال
تعهد به پرداخت کل سرمایه
وجود حداقل 2 نفر عضو
• مدارک مورد نیاز ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود:
دو نسخه تقاضانامه
دو جلد شرکتنامه
دو برگ اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
تصویربرابراصل شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس + 10
امضای اقرارنامه
اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها


Call Now