زمانیکه دو یا چند نفر به طور مشترک بر روی یک  طرح کار کنند ان طرح به نام تمام انها به ثبت می رسد.زمانی طرح در یک فعالیت گروهی به نام همه ثبت می شود که، افراد در  طرح ان به طور عملی فعالیت کرده باشند  چنانچه فرد در  طراحی در حد ادعا کمک کرده باشد جز گروه محسوب نمی شود و طرح به نامش ثبت نمی شود .
در ثبت طرح صنعتی چنانچه فرد تصمیم بر انتقال سهم خود داشته باشد بدون رضایت کلیه ی اعضا نمی تواند ان را انتقال دهد .
قوانین طرح های صنعتی که به طور مشترک طراحی شده است :
1-کلیه ی ما لکین طرح برای انتقال طرح خود نیاز دارند همه افراد مالک با ان موافقت کنند .
2-مالکین می توانند به طور مشترک بدون رضایت مالکین دیگر از طرح استفاده کنند
3-کلیه ی افرادی که طرح به نام انها به ثبت رسیده نمی توانند بدون رضایت سایر افراد مجوز بهره برداری از طرح را به طور انحصاری بگیرند .
در صورت بوجود امدن اختلاف بین افرادی که به طور مشترک طرحی را به ثبت رساندند  باید به مراجع قضایی مراجعه کنند تا به درستی عمل کنند .
اعتراضات افراد در زمینه ی طرح اشتراکی  :
1-زمانیکه که تعدادی از افراد نسبت به نام شخصی که در گواهینامه ی امده اعتراض کنند و بخواهند که نام او حذف شود .
2- زمانیکه فردی ادعا کند که ان طرح را خود به تنهایی به انجام رسانده و اسامی دیگر فعالیتشان به اندازه ای نبوده که نامشان در گواهینامه قید شود .
نکات:
1-قوانینی که در رابطه با طرح صنعتی وجود دارد با قوانینی که برای اختراع اشتراکی وجود دارد تابع یکدیگر هستند .
2-تمام حقوق طرح به طور اشتراکی به همه ی اعضایی که در طراحی ان شرکت داشته اند تعلق می گیرد .
3-قوه ی قضاییه ی تمام افرادی را که در طراحی نقش داشته اند ومالک هستند  موظف دانسته که اظهار نامه را امضا کنند .
4- در صورتیکه شخصی که طرح را به ثبت رسانده است فوت کند و هنوز مدت اعتبار گواهی نامه باقی مانده باشد چنانچه دارای ورثه باشد  به  انها می رسد و نام انها در گواهینامه به همراه میزان سهمشان قید می شود .


Call Now