افرادی که در شرکت مجاز هستند قراردادها ،سفته ها،چک هاو...را امضا کنند توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند که این افراد یک یا چند نفر می باشند .
حق امضا :
1-سفته ،چک،قرار داد هاو..
2-اوراق و مدارک عادی و اداری
هیئت مدیره می تواند حق امضا اسناد و اوراق عادی و اداری را از حق امضا اوراقی که دارای تعهد می باشند جدا کرده و هر یک را به شخص جداگانه ای بسپارد همچنین اعضای هیئت مدیره می توانند این حق امضا را فقط به یک نفر بسپارند .
افرادی که دارای حق امضا هستند را می توان از سهامداران،نماینده ی اشخاص حقوقی انتخاب کرد.
مدیر عامل که توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند نیز دارای حق امضا  می باشند و اوراقی مانند نامه های شرکت و اوراق عادی توسط انها به امضا می رسد همچنین مدیر عامل امضا اوراقی مانند چک ها ،اسناد و...که با امضای انها متعهد می شوند را بر عهده دارد .
چنان چه شرکت بخواهد مسئولیت حق امضا را تغییر دهد و به شخص دیگری واگذار کند صورت جلسه ای تنظیم می کند و ان را به مجمع عمومی عادی و هیات مدیره ی شرکت ارائه می دهد تا در صورت موافقت به شخص دیگری داده شود .

 برای حق تغییر امضا چه مدارکی نیاز  :
1-کلیه اعضا باید از مدارک شناسایی خود کپی تهیه کرده و ارئه دهند
2-کپی اگهی تاسیس
3-کپی روزنامه ی رسمی
4-چنان چه در شرکت تغییراتی ایجاد شده باید از انها کپی تهیه شود

 مراحل ثبت تغییرات حق امضا :
1-ابتدا باید در مجمع عمومی عادی و یا هیئت مدیره شرکت صورت جلسه ای مبنی بر تغییر حق امضا شرکت تنظیم شود
2-باید به سامانه ی ثبت شرکت مراجعه کنند و در خواست خود را مبنی بر تغییر حق امضا شرکت بیان کنند
3-کامل کردن اطلاعات مورد نیاز در سامانه
4-وارد کردن بارکد در سیستم
5-گرفتن تاییدیه
6-دادن اگهی به روزنامه ی رسمی و پرداخت هزینه مربوط به تغییرات حق امضا


Call Now