شرکتها برای فعالیت خود نیاز به سرمایه و پشتوانه ی مالی دارند که این سرمایه در شرکتهای سهامی به سهام تبدیل می شود . پس سهام بخشی از سرمایه ی شرکت می باشد .
سه نوع سهام وجود دارد که شامل :
1- سهام ممتاز
2-سهام با نام
3-سهام بی نام
سهام ممتاز چیست :
سهام ممتاز از نظر سود سرمایه شرکت بر دیگر سهام ها برتری دارد . این سهام زمانی  منتشر می شود که شرکت بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد و یا اینکه افرادی را بخواهد به سهامداران شرکت اضافه نماید .سهام ممتاز که تمام امتیازات اوراق بدهی و اوراق مالکیت را با هم دارا می باشد یعنی مانند سهام قیمت ان افزایش پیدا کرده و بر ارزش ان افزوده می شود و همچنین مانند اوراق بدهی به ان نیز سود ثابت می دهند .تنها زمانی امکان انتشار سهام ممتاز وجود دارد که در اساسنامه شرکت قید شده باشد و به ان اجازه ی انتشار بدهد یا اینکه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد .
مدیران شرکتها به سام ممتاز علاقه مند هستند زیرا این نوع سهام از نظر مالیاتی برای شرکت مزیت هایی دارد ولی سرمایه گذاران به سهام ممتاز علاقه ای ندارند .
ویژگی های سهام ممتاز هر شرکت با شرکت دیگر متفاوت می باشد و این ویژگی ها در زمانی که سهام منتشر می شود اعلام می شود .دارندگان این سهام در شرکت دارای حق مالکیت می شوند اما اجازه ی دادن رای در شرکت را ندارند . در بعضی موارد سهام ممتاز به سهام عادی تبدیل می شود که شامل 1-هیئت مدیره ی شرکت رای دهد که سهام تغییر کند 2-اجازه و اختیار تغییر سهام به خود سهامدارن داده شود 3-به طور خودکار خود سهام در تاریخ معینی به سهام عادی تبدیل شود.
برخی نکات در رابطه با سهام ممتاز :
الف)افراد با داشتن سهام ممتاز در شرکت به نوعی دارای حق مالکیت در شرکت می شوند
ب)در هنگام دادن سود به سهام ها افرادی که دارای سهام ممتاز هستند بر افرادی که دارای سهام عادی هستند حق تقدم دارند .
ج)برای انتشار این نوع سهام نیاز نمی باشد شرکت دارایی های خود را برای این اوراق رهن یا وثیقه بگذارد .
به سهام ممتاز دو نوع امتیاز تعلق می گیرد که شامل امتیازات مالی و غیر مالی می شود :
امتیازات مالی که به سهام ممتاز داده می شود :
1-در هنگامی که سهام جدید منتشر می شود و شرکت سرمایه ی خود را می خواهد به سرعت افزایش دهد  در این حالت ابتدا 10% از سود ان به دارنده گان سهام ممتاز تعلق می گیرد و بقیه ی ان بین سهامداران عادی و ممتاز تقسیم می شود
2-چنان چه شرکت منحل شود نخست قیمت اسمی این سهام پرداخت می شود
3-در زمانی که سودی وجود ندارد شرکت به دارنده گان سهام ممتاز بدهکار می شود
4-همیشه در صد مشخصی از سود به سهام ممتاز تعلق می گیرد
5-به نسبت سایر سهامداران شرکت به انها سود بیشتری را می پردازند
6-برای خرید سهام تقدم با انها می باشد
7-علاوه بر سود معمولی مبلغ مشخصی نیز به انها تعلق می گیرد
امتیازات غیر مالی که به سهام ممتاز تعلق می گیرد :
1-تصمیم گیری برای بعضی مسائل به این سهامداران داده می شود
2-افرادی که دارای سهام ممتاز می باشند در مجمع عمومی عادی دارای دو حق رای هستند
3-افرادی که دارای سهام ممتاز هستند دارای حق انحصاری برای عضویت در هیات مدیره را دارند.


Call Now