1-  کاهش سرمایه ی برای شرکت چه فوایدی دارد:
سرمایه ای که در شرکت وجود دارد حکم ضمانت را دارد برای طلبکاران به همین علت اعضا نمی توانند از ان برداشت کنند ولی چنان چه شرکت تصمیم بر کاهش سرمایه ی   داشته باشد این کاهش سرمایه باید طوری انجام شود که حقوق طلبکاران حفظ شود و همچنین در این کاهش سرمایه برابری حقوق افرادی که صاحب سهم هستند رعایت شود.
کاهش سرمایه ی شرکت چه در زمانی که شرکت ضرر داده و شرایط خوبی ندارد و چه در زمانی که شرکت در بازه ی زمانی سود دهی قرار دارد انجام می شود .
در صورتیکه شرکت زیان کرده وبه همین علت مقداری از سرمایه ی خود را از دست داده است تا زمانیکه این ضرر جبران نشود اعضا نمی توانند سود شرکت را بین خود تقسیم کنند .زمانی که سرمایه ی شرکت را کاهش می دهند و چنان چه شرکت در موقعیت سود دهی قرار دارد اعضا می توانند این سود را بین خود تقسیم کنند .
کاهش سرمایه اصولا زمانی انجام می شود که شرکت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و ضرر کرده است .
2- کاهش سرمایه ی شرکت به صورت قانونی :
الف)در قوانین ثبت شرکتها فقط مجمع عمومی فوق العاده می تواند برای کاهش سرمایه ی شرکت تصمیم گیری کند و هیئت مدیره ان را انجام می دهد .هیئت مدیره 45 روز قبل از اینکه جلسه ی مجمع  عمومی فوق العاده تشکیل شود پیشنهاد خود را مبنی بر کاهش سرمایه به  بازرسان می دهند و بازرسان پس از بررسی پیشنهاد نظر خود را به مجمع عمومی فوق العاده می دهند و انها پس از بررسی گزارش تصمیم گیری می کنند .
ب)کاهش سرمایه ی شرکت چه محدودیت هایی دارد :
شرکت تا سقف مشخصی می تواند سرمایه ی خود را کاهش دهد ،که این کاهش سرمایه برای شرکت های سهامی خاص صد هزار تومان و برای شرکت های سهامی عام پانصد هزار تومان می باشد .
در صورتیکه زیان شرکت باعث شود سرمایه ی شرکت از حداقل مبلغ مشخص شده کمتر شود شرکت باید  طی مدت یک سال سرمایه ی شرکت را به حداقلی که  تعیین شده برساند در غیر این صورت هر یک از افرادی که در شرکت دارای سهمی هستند می توانند در خواست انحلال شرکت را از دادگاه بخواهند ودر صورتی که این سرمایه به میزان مورد نظر نرسد شرکت از طرف دادگاه منحل می شود .
پ)زمانیکه شرکت تصمیم به کاهش سرمایه بگیرد باید این کاهش سرمایه طوری انجام شود که برابری میان افرادی که دارای سهام هستند رعایت شود .
ج)در زمان کاهش سرمایه ی شرکت باید حقوق طلب کاران حفظ شود .چنان چه معامله زمانی انجام شده باشد که کاهش سرمایه ی شرکت انجام شده باشد به حقوق طلبکاران لطمه نمی خورد اما بعضی مواقع این معامله قبل از کاهش سرمای شرکت انجام می شود که امکان دارد حقوق انها ضایع شود و برای جلوگیری از این امر و حفظ حقوق طلبکاران در سال 1347قانونی تصویب شده تا حقوق طلبکاران حفظ شود البته این زمانی است که کاهش سرمایه ی شرکت به خواست خود انها باشد یعنی اختیاری باشد و اجباری نباشد .
برای کاهش هزینه شرکت هیئت مد یره وظیفه دارد پس از موافقت مجمع عمومی ان را به مدت یک ماه در روزنامه ی کثیر الانتشار و رسمی منتشر کنند .افرادی که دارای اوراق قرضه و یا طلب کار هستند چنان چه طلب انها مربوط  به قبل از انجام کاهش سرمایه ی شرکت باشد می توانند نسبت به این امر اعتراض کنند و اگر دادگاه اعتراض انها را وارد دانست حکم به پرداخت ان می دهد .
د)  کاهش سهام به طور اجباری از طریق کم کردن تعداد سهم و کم کردن مبلغ اسمی سهام می باشد اما کم کردن سهام به صورت اختیاری تنها از طریق کم کردن مبلغ اسمی سهام انجام می شود و هیئت مدیره موظف است ان را به اطلاع همه ی سهامداران برساند و همچنین اطلاعیه ی ان باید در روزنامه ی کثیر الانتشار منتشر شود و ابرای افرادی که دارای سهام با نام هستند باید بوسیله ی پست فرستاده شود .
مواردی که باید در اطلاعیه ی منتشر شده توسط شرکت قید شود:
1-مقدار سرمایه ی شرکت را قبل از انجام کاهش سرمایه بیان کنند
2-باید بیان کنند که هر سهم پس از کاهش سرمایه به چه مقدار کاهش پیدا می کند
3-نشانی محل فعالیت شرکت
4-چگونگی پرداخت مبلغ کاهش یافته ی هر سهم و مکانی که این باز پرداخت انجام می شود .
موسسه کیا باسابقه ی درخشان در زمینه ی ثبت شرکت به شما کمک تا شرکت خود را به ثبت برسانید .


Call Now