کارت بازرگانی
چنان چه افراد بخواهند در زمینه ی صادرات و واردات فعالیت داشته باشند باید برای گرفتن کارت بازرگانی اقدام کنند زیرا فقط با داشتن این کارت می توانند در این زمینه فعالیت داشته داشته باشند . کارت بازرگانی که به مدت یک سال دارای اعتبار است و در صورت پایان تاریخ اعتبار ان می توان در جهت تمدید ان اقدام کرد.تمدید کارت بازرگنی برای سه سال اول یک ساله می باشد اما بعد از ان تمدید کارت دو ساله ویا سه ساله هم انجام می شود .
برای تمدید کارت بازرگانی برای افراد حقوقی چه مدارکی نیاز است :
1-کامل کردن تعهد نامه و فرم عضویت در اتاق بازرگانی
2-ارائه ی کپی و اصل تعهد نامه برای دریافت کارت بازرگانی
3-مدیر عامل باید یک قطعه عکس شش در چهار ارائه بدهد
4-کامل کردن فرم مربوط به مشخصات بازرگانی
5-اصل کارت بازرگانی وعضویت را باید ارائه دهند
6-در صورتیکه مدیر عامل شرکت عوض شود باید امضای ان توسط دفاتر اسناد رسمی تایید شود
7-برای تمدید کارت بازرگانی برای سال جاری باید اصل و کپی مدارک مربوط به اخرین سال حساب های مالیاتی ارائه شود
8-ادرس مکان فعالیت شرکت که به ادراه ی دارایی داده شده برای تمدید باید دوباره استعلام شود تا تغییر نکرده باشد
9-مدیر عامل شرکت باید کپی و اصل کارت ملی وشناسنامه ی خود را ارائه دهد
10-باید کپی اجاره نامه و یا سند مالکیت شرکت ارائه شود به همراه کد رهگیری
11-مدیرعامل شرکت باید گواهی مبنی بر نداشتن سابقه ی کیفری ارائه دهد
12-ارائه ی اخرین مدرک تحصیلی توسط مدیر عامل شرکت
13-ارائه ی کارت معافیت یا پایان خدمت برای متولدین سال 1337 به بعد
14-ارائه ی کپی از روزنامه ی رسمی که اخرین تغییرات شرکت در ان درج شده است
15-ارائه ی گواهی تامین اجتماعی برای تمدید کارت بازرگانی
16-در صورتی که ادرس شرکت تغییر پیدا کرده باشد باید از سند مالکیت یا اجاره نامه کپی تهیه و ارائه شود
17-چنان چه مدیران شرکت ایرانی نباشند باید پروانه ی کار از سفارت خانه ی مربوطه ارئه دهد
18-کد اقتصادی شرکت
19-گرفتن برگه ی شناسه ی ملی برای شرکت
20-اظهار نامه ی ارزش افزوده ی شرکت برای تعیین مبلغ یک در هزار فروش
برخی نکات که حائز اهمیت می باشد:
الف)کد پستی ارائه شده به اداره ی دارایی باید با کد پستی سند یکی باشد
ب)افرادی که در ادرات دولتی مشغول فعالیت هستند نمی توانند کارت بازرگانی داشته باشند
پ)در صورتی که کارهای مربوط به تمدید کارت بازرگانی توسط وکیل انجام شود واجب است که وکالتنامه ی رسمی داشته باشد
ج)هر فرد فقط می تواند یک کارت بازرگانی داشته باشد
افراد حقیقی برای تمدید کارت بازرگانی چه مدارکی را باید ارائه دهند :
1-عکس شش در چهار دو قطعه
2-کامل کردن تعهد نامه ی عضویت و فرم عضویت اتاق بازرگانی
3-اصل کارت بازرگانی و عضویت باید ارائه شود
4-فرم مشخصات بازرگانی باید تکمیل شود
5-برای تمدید کارت بازرگانی باید اصل و کپی اخرین سال حساب مالیاتی ارائه شود
6-ارائه ی سند مالکیت برای فعالیت یا اجاره نامه که دارای کد رهگیری باشد
7-در صورت تغییر مکان فعالیت باید سند مکان جدید  یا اجاره نامه همراه کد رهگیری به اداره ی ثبت شرکتها ارائه شود
8-چنان چه کارت بازرگانی تمدید شده باشد اما اظهار نامه ی مالیاتی ارزش افزوده ارائه نشده باشد باید اظهار نامه تکمیل شود
9-واحدهای تولیدی باید برای فعالیت خود از یکی از وزارت خانه های تولیدی مدرک تولیدی معتبر ارائه دهد
10-فیش حق تمبر


Call Now