بررسی قوانین مربوط به ثبت شرکتها در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد .حال این قوانین را در کشورهای فرانسه ،المان ،انگلستان و امریکا مورد بررسی قرار می دهیم .
وضع قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت در انگلستان:

شرکت یا واژه ی کمپانی که در انگلستان از قرن هجدهم ظهور پیدا کرد .در ان دوران شرکتها فقط با اجازه ی پادشاه و قوانین پارلمان تاسیس می شد اما از سال 1844 این قانون تغییر پیدا کرد .
در این کشور که کمپانی ها دو دسته هستند :
1-شرکتها یا کمپانی های مسئولیت محدود
2- شرکتها یا کمپانی های مسئولیت نامحدود
از بین شرکت های نام برده شرکتهای مسئولیت محدود بیشتر فعالیت می کنند .نوع دیگری از کمپانی که فعالیت میکند شرکتهای سهامی هستند که انها نیز دودسته می شوند و شامل:
1-شرکت سهامی عام که از سرمایه مردم نیز استفاده می شود و سهام در این شرکتها قابل انتقال می باشد
2-شرکتهای سهامی خاص که سهام انها قابل انتقال و واگذاری نیست
در کشورانگلستان که به ثبت شرکتها وزارت بازرگانی نظارت دارد در این کشور که قوانین بر این پایه است که سهامداران باید از وضعیت کامل شرکت اطلاع داشته باشند یعنی به حق اطلاع سهامداران تاکید دارد .
2- امریکا، در این کشورها شرکتها در صورتی شخصیت حقوقی پیدا می کنند که اساسنامه انها به ثبت برسد در این کشور افراد برای اداره ی شرکت خود دارای اختیارات زیادی هستند و از قوانین این کشور تابعیت می کنند .در کشور امریکا کمیسییونی تحت عنوان کمیسیون بورس و اوراق بهادار تشکیل شده که بر فعالیت شرکتها نظارت دارد .این کمیسیون تصمیمات خود را به  صورت ایین نامه برای شرکتها ارسال می کند و شرکتها موظف به اجرای انها هستند .در سال 1893 در امریکا (اصول حاکمیت شرکتی )بوسیله ی (انجمن حقوق امریکا)و با همکاری (انجمن وکلای امریکا)منتشر شد که در ان چندین روش در رابطه با وظایف مدیران و اینکه در کار باید صداقت داشته باشند ،مدیران و صاحبان سهام در مقابل هم چه وظایفی دارند واختیارات و ارکان مهم شرکت را سازماندهی کنند .
قواعد به این صورت است که فعالیت مدیر عامل شرکت بوسیله ی مدیر و بازرسان شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد و مدیر عامل شرکت تحت نظارت انها فعالیت می کند .
در شهر نیویورگ که کمیته ی بازرسی وظیفه ی نظارت بر هدایت شرکتها و مدیریت انها را دارد .
3-المان ،درکشور المان به علت بحران های شدید اقتصادی قوانین به نحوی وضع شده است که مدیران قدرت بیشتری در مقابل سهامداران دارند .در این کشورها که نماینده گان کارگران در کنار نماینده گان صاحبان سهام در هیئت نظارت حضور دارند .
4-سوئیس ،قوانین مربوط به شرکتهای در این کشور از قوانین شرکتها در کشور المان تبعیت می کند اما با این تفاوت که سهامدارن در اداره ی شرکت بیشتر می توانند دخالت کنند .در این کشور اصلاحیه ای برای این قوانین در نظر گرفته شده که شامل :الف)اصلاح و کم کردن مقررات در رابطه با نماینده گی شرکتها ب)برداشتن قانون سرمایه ی ثابت برای تشکیل شرکت ج) نظارت بر کارهای شرکت و امور مربوط به حسابداری شرکت  و  حمایت از حقوق سهامداران
5- فرانسه، در این کشور سرمایه ی هر شخص بیانگر این بود که هر شخص چند درصد از سرمایه ی شرکت را در اختیار دارد .در قرن هجدهم که این سرمایه ها قابل انتقال اعلام شد نام سهم را گرفت .
در کشور فرانسه که شرکتهای سهامی به دو دسته تقسیم می شوند :
1-شرکت مختلط سهامی ،در این نوع شرکتها که افراد در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و برای تاسیس این شرکتها باید از دولت اجازه گرفته شود و به انها نیز شرکت سهامی بی نام نیز گفته می شود .در کشور فرانسه قانون اجازه از دولت برای تاسیس شرکت در سال 1867 برداشته شد و این موضوع باعث پیشرفت امور تجاری در این کشور شد .قوانین دیگری در رابطه با شرکتها در این کشور به تصویب رسید ماننده قانون اول اوت 1893که در این قانون شرکت سهامی به عنوان شرکت بازرگانی نیز شناخته می شود حتی اگر فعالیتش در زمینه ی بازرگانی نباشد و همچنین قانون چهارم مارس 1943که طبق این قانون رئیس هیئت مدیره می تواند سمت مدیر عاملی نیز داشته باشد و مدیران این شرکتها در بعضی مواقع مسئول پرداخت قروض شرکت می شوند و قوانین مربوط به اوراق قرضه و تبدیل اوراق قرضه به سهام ،و تشکیل مجامع عمومی ،افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت .با تدوین ایین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 فرانسه   قوانین تجارت این کشور تکمیل شد.
6-کشورهایی ماننده هلند و ایتالیا نیز در رابطه با ثبت شرکتهای سهامی قوانینی مشابه کشور فرانسه دارند که از قرون گذشته تا به حال در حال تغییر و تحول می باشد .


Call Now