چهار نوع شرکت وجود دارد که شامل :
1-شرکت های تجاری  
شرکت های تجاری که هفت بخش می شوند و شامل :
1-شرکت های سهامی که شامل شرکت سهامی خاص و عام می شود
2-شرکت با مسئولیت محدود
3-شرکت تضامنی
4-شرکت مختلط سهامی
5- شرکت مختلط غیر سهامی
6-شرکت تعاونی
7-شرکت نسبی
شرکت های تجاری به گروه های زیر تقسیم می شوند :
الف )شرکت های تضامنی و شرکت نسبی که در گروه شرکت های اشخاص قرار می گیرد
ب)شرکت های سهامی عام ،شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص که در گروه شرکت های سرمایه قرار می گیرد
ج)شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی که در گروه شرکت های مختلط قرار می گیرد

2-شرکت های تعاونی :
شرکت های تعاونی که شامل تعاونی سهامی عام ،تعاونی مصرف،تعاونی تولیدی می باشد .
شرکت های تعاونی که تشکیل شده از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای هدف مشخص کرده هم امده اند وفعالیت انها در جهت سامان بخشیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشد .در این نوع شرکت ها که افراد از طریق کمک به یکدیگر و همکاری با هم به فعالیت خود ادامه می دهند .
3-شرکت های مدنی :در این نوع شرکتها که بین دو یا چند نفر قرار داد بسته می شود .افراد در این نوع از شرکت ها برای اداره ی یک مال یا اموال مشترک با یکدیگر همکاری می کنند و از سود و زیان ان بهره می برند مانند وراث که مالی به طور مشترک به انها می رسد و انها با یکدیگر ان را اداره می کنند .
4- شرکت های دولتی :
در این نوع شرکتها که 50% سرمایه متعلق به دولت می باشد .چنان چه شرکتی 50% از سرمایه ی ان متعلق به دولت باشد مادامی که این گونه است ان شرکت دولتی شناخته می شود .شرکتهای دولتی که در بعضی مواقع از مصادره ی شرکتهای خصوصی و یا این که یک شرکت خصوصی به درستی کار خود را انجام نداده باشد بوجود می اید .
*اداره ی شرکت های تعاونی طبق قوانین مربوط به شرکتهای تعاونی اداره می شوند و در بعضی موارد نیز از قوانین مدنی و قانون تجارت پیروی می کنند .
*اداره ی شرکتهای تجاری که از طریق قوانین مربوط به تجارت انجام می شود ودر بعضی مواقع از قوانین مدنی نیز پیروی می کنند .
*اداره ی شرکت های مدنی که در قانون مدنی امده است و در صورت نیاز در بعضی مواقع از سایر قوانین نیز پیروی می کند .
*اداره ی شرکت های دولتی که از طریق قوانین موجود در اساسنامه ی خود انها انجام می شود .


Call Now