محیط زیست : تعریف
به تمام محیط هایی که زندگی در ان وجود دارد گفته می شود.حفاظت از محیط زیست در تمام کشورها دارای اهمیت است .
محیط زیست به دو صورت زیستی و محیطی و همچنین غیر زیستی بر زندگی انسان ها تاثیرمی گذارد .با افزایش روز افزون جمعیت علوم زیستی در این راستا به مطالعه بین رابطه ی انسان و محیط زیست می پردازد و تاثیراتی که انسان بر روی محیط زیست گذاشته را مورد  بررسی قرار می دهد .
شرکت های زیست محیطی در چه قالب هایی به ثبت می رسد:
شرکتهای زیست محیطی که در قالب شرکتهای مسئولیت محدود یا سهامی خاص به ثبت میرسند .

 چگونه می توان شرکت زیست محیطی با مسئولیت محدود به ثبت رساند :
شرکت مسئولیت محدود که با دو یا چند نفر تشکیل می شود. برای انجام فعالیت های تجاری  در این نوع شرکتها افراد با توجه به مقدار سرمایه ای که دارند نسبت به تعهدات شرکت مسئول هستند .
از جمله مزایایی که شرکت مسئولیت محدود نسبت به شرکت های سهامی دارد این است که برای تشکیل شرکت های سهامی نیاز به سرمایه ی زیادی است پس در نتیجه تعداد افراد نیز بیشتر می شود و قوانین وضع شده برای این نوع شرکت ها سخت تر است .
برای ثبت شرکت زیست محیطی با مسئولیت محدود چه مدارکی نیاز است:
1- دو نسخه تقاضا نامه
2-دو نسخه شرکت نامه که توسط شرکا به امضا رسیده است
3-دو نسخه اساسنامه ی شرکت
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره که توسط مدیران شرکت به امضا رسیده
5-دو نسخه صورت جلسه ی هیات مدیره
6-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی شرکا
7-کپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین شرکت
8-ارئه ی گواهی مبنی بر نداشتن سابق ی کیفری
9-در صورتیکه شرکا و هیات مدیره از بین افراد حقوقی باشند باید ازطرف نماینده گان مجلس معرفی نامه ارئه دهند و همچنین ارئه ی کپی اگهی تاسیس شرکت
10-هیئت مدیره اشخاص حقوقی باید تایید کنند که ان شرکت غیر دولتی می باشد
11-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید در جهت گرفتن ان اقدام شود

شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1-تعداد اعضا حداقل دو نفر می باشد
2-سرمایه ی اولیه ی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان می باشد
3-در این شرکت ها همه ی سرمایه به مدیر عامل تحویل داده می شود و مدیر عامل تاییدیه ای مبنی بر گرفتن ان می دهد
نحوه ی ثبت شرکت زیست محیطی در قالب شرکت سهامی خاص :
در این نوع شرکت ها که سرمایه به سهام تبدیل می شود ، و همچنین عنوان سهامی قبل از نام شرکت اورده شود .
برای ثبت شرکت زیست محیطی سهامی خاص چه شرایطی نیاز است:
1-حداقل شرکا سه نفر می باشد
2-مقدار اورده ی اولیه از صد هزار تومان نباید کمتر باشد
برای ثبت شرکت محیط زیست در قالب سهامی خاص چه مدارکی نیاز است :
1-دو نسخه اظهار نامه
2-دو نسخه اساسنامه
3-پرداخت 35% سرمایه به بانک و ارائه ی گواهی از بانک مبنی بر پرداخت ان
4-در صورتیکه موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید از مراجع مربوطه مجوز را در یافت کرد
5-کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه ی همه ی شرکا،مدیران و بازرسان
6-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
7-ارائه ی دو نسخه صورت جلسه ی هیات مدیره
8-ارائه ی دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین
9-در صورتیکه کارهای ثبت شرکت توسط وکیل انجام می شود باید اصل وکالتنامه ارئه شود


Call Now