در این رابطه باید به نکات زیر توجه داشت که شامل :
1-در شرکت های سهامی رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس ان می توانند عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل در شرکت دیگر باشند.
2-در شرکت های سهامی مدیر عامل می تواند عضو هیئت مدیره باشد اما نمی تواند سمت مدیر عاملی را در شرکت دیگر داشته باشد
3-چنان چه مدیر عامل شرکت سهامی بخواهد سمت رئیس هیئت مدیره ی همان شرکت را نیز داشته باشد باید سه چهارم افرادی که در مجمع عمومی عادی حضور دارند به ان رای موافق بدهند .
مدیران و هیئت مدیره در شرکتهای سهامی تا چه اندازه می توانند برای فعالیت های شرکت تصمیم گیری کنند :
الف)بررسی اختیارات هیات مدیره در شرکت های سهامی :
فعالیت هیات مدیره در شرکت های سهامی اگر هم سو با موضوع فعالیت شرکت باشد دارای منعی نمی باشد اما در صورتیکه که مجمع عمومی حدوداین اختیارات را در اساسنامه قید کند ان قوانین برای مدیران واشخاصی که دارای سهام هستند دارای اعتبار است و برای اشخاص ثالث صدق نمی کند اما چنان چه هیات مدیره قرار دادی را منعقد کند که با موضوع فعالیت شرکت در یک راستا نباشد و اگر میزان مقدار معامله با انچه در اساسنامه ی شرکت قید شده است بیشتر باشد شخص ثالث نمی تواند برای وصول طلب خود به شرکت مراجعه کند بلکه باید به خود مدیری که ان را امضا کرده است مراجعه کند.

مدیر عامل در شرکت سهامی دارای چه وظایفی می باشد :
اختیارات مدیر عامل در شرکت سهامی  فقط در حدی می باشد که بوسیله ی هیئت مدیره به او داده شده است و تا همان حدود حق امضا دارند .
مدیران در شرکت های سهامی و سایر شرکتها تا چه اندازه ای دارای اختیار هستند :
اختیارات مدیر در شرکت های غیر سهامی که شامل تضامنی ، مسئولیت محدود و... تا حدودی می باشد که در اساسنامه یا توسط مجمع عمومی مشخص شده است و چنان چه فراتر از ان عمل نمایند شرکت در قبال ان فعالیت ها هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
موسسه ی کیا با سابقه ی طولانی در زمینه ی ثبت شرکت در این مسیر شما را همراهی می نماید .


Call Now