تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص به سه صورت انجام می شودکه عبارتند از:
1- افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
2- کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص
3- کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص. که به طور جداگانه هر یک از موارد را شرح و توضیح خواهیم داد.
1- افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
وفق ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکت را می توان ازطریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
افزایش سرمایه شرکت می تواند به یک طریق ذیل که در ماده 158 قانون تجارت احصاء (حساب) گردیده است صورت پذیرد.
الف- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
ب- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
ج- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
د- تبدیل اوراق قرضه به سهام

• جهت افزایش سرمایه شرکت رعایت نکات ذیل ضروری و رعایت آن الزام آور است :
1- فقط در شرکت های سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
2- اندوخته قانونی شرکت قابل انتقال به سرمایه نیست.
3- اگر سرمایه تعهدی شرکت پرداخت نشده باشد بایستی بدوا نسبت به پرداخت آن اقدام و سپس افزایش سرمایه صورت پذیرد.
4- در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است که بایستی مراتب به کلیه سهامداران توسط آگهی حق تقدم اعلام گردیده و شرایط و مهلت آن در آگهی ذکر شود.
5- ذیل کلیه صفحات صورتجلسات و لیست ها بایستی به امضاء هیات رئیسه رسیده و تایید شوند.
⃰  لازم به ذکر است که : مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده 162 قانون تجارت می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طریق مذکور در فوق افزایش دهد. ماده 162 قانون تجارت مقرر می دارد: مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرف مذکور در این قانون افزایش دهد.
• مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص عبارتند از:
الف- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
ب- گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه ( در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد.)
ج- وفق ماده 187 قانون تجارت/ لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.
د- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ه- صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
ی- سهامی خاص- نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران
و- نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
ط- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران- تعداد سهام و امضاء آن که به تأیید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد.
ی- لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران
2- کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی  
سرمایه شرکت در دو مورد بایستی به طور اجباری کاهش یابد:
1- وفق ماده 33 قانون تجارت: چنانچه سرمایه تعهدی شرکت در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود هیات مدیره مکلف است با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه اقدام نماید.
2- وفق ماده 141 قانون تجارت مقرر می دارد:اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود،هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور(بررسی) و رأی واقع شود، هرگاه مجمع مذبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعیات مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
3- چنانچه مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت گردد.
4- پس از اعمال کاهش سرمایه، به هر طریق نباید سرمایه شرکت از حد مقرر در قانون کمتر شود.
• جهت کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص مدارک ذیل مورد نیاز است :
الف- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات آن توسط هیات رئیسه امضاء شده باشد.
ب- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده باشد.
3- کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص
• جهت کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل ضروری است :
الف- مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند با پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم نماید مشروط به اینکه :
اولا: بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.
ثانیا: سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون تجارت (یک میلیون ریال) کمتر نشود.
ب- کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت تساوی و رد مبلغ کاهش یافته در سهم به صاحب آن انجام می گیرد.
ج- رعایت مواد 190- 191- 192- 193- 194- 195- 196- 197 قانون تجارت برای شرکت الزامی است.
• مواد 190 الی 197 قانون تجارت :
ماده 190- پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل 45 روزقبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه وهم چنین شامل گزارش درباره امورشرکت از بدو سال مالی درجریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده 191- بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیئت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده ونظر خود را طی گزارش به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود ومجمع عمومی پس از استماع (شنیدن-گوش دادن) گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
ماده 192- هیئت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش، حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.
ماده 193- در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.
ماده 194- در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه به پرداخت آن خواهد آمد .
ماده 195- درمهلت دوماه مذکور درماده 193 وهم چنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است.
ماده 196- برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت باید مراتب راطی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند؛ اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر وبرای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده 197-اطلاعیه مذکور در ماده 196 باید مشتمل بر نکات زیر باشد :
1. نام ونشانی مرکز اصلی شرکت
2. مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه
3. مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابد یا بهای اسمی پس از کاهش
4. نحوه پرداخت ومهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هرسهم در نظر گرفته شده و محلی که درآن این بازپرداخت انجام می گیرد.
• جهت کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص مدارک ذیل جهت ارائه به ثبت شرکت ها مورد نیاز است:
الف- اصل صورتجلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
ب- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده باشد.
ج- اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوتنامه و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد.)
د- اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 192 قانون تجارت.
⃰  ماده 192قانون تجارت مقرر می دارد: هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش،حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه حقوقی کیا ثبت، در تمامی مراحل ثبت شرکت همراه شما خواهد بود.
شماره تماس :

  • 88882588-021
  • 88888273-021
  • فکس:88879894-021

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر شمالی، کوچه شریفی، پلاک 55، واحد 13


Call Now