• شرکت سهامی (joint-stock company ):
در اصطلاح علم اقتصاد، شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می شود و سرمایه آن متشکل از سهام هم ارزش یا تعداد یکسان سهام است. شرکت های سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند که مهم ترین تفاوت این دو در این است که سهام شرکت های سهامی عام در تالار بورس قابل مبادله است.
• شرکت سهامی خاص (privately held company ):
نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تاسیس توسط موسسان تامین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.
نکات قابل توجه دررابطه با شرکت سهامی خاص :
- حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
- حداقل 35% سرمایه می بایست نقدا پرداخت شود.
- تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
- سهام شرکت سهامی خاص قابل معامله در بورس نیست.
- تعداد مدیران حداقل سه نفر است.
- در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
- انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
2- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط سهامداران.
3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4- تصویر برابر با اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین.
5- فتوکپی کارت ملی
6- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
7- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است.
8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس ثبت شرکت ها.
توجه: کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغیرات سهام نیز طیق مقررات در آن ثبت گردد.
• ثبت شرکت سهامی خاص:
برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه منضم به اساسنامه ای که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر به تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تادیه قسمت پرداخته شده آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه صورت مجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیاز و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
•  نمونه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

                     بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت........................سهامی خاص در تاریخ...................با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

  1. آقای/ خانم........................................................................................... به سمت رئیس
  2. آقای/ خانم........................................................................................... به سمت ناظر
  3. آقای/ خانم........................................................................................... به سمت ناظر و
  4. آقای/ خانم........................................................................................... به سمت منشی

   جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

  1. تصویب اساسنامه
  2. انتخاب اعضای هیئت مدیره
  3. انتخاب بازرسان
  4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  5. تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

  پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.
الف- اساسنامه شرکت در 64 ماده و 12 تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن   امضاء شد.
ب- نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
1 - آقای/ خانم...................................
2 - آقای/ خانم...................................
3- آقای/ خانم...................................
ت- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت
آقای/ خانم .................................فرزند ........................ به شماره ملی ............................... وبشناسنامه شماره .................... صادره از .......................ساکن ....................................................... کد پستی ...........................  بعنوان بازرس اصلی وآقای/ خانم .................................. فرزند ........................ به شماره ملی ................................ و بشناسنامه شماره .................... صادره از .......................ساکن ................................................کد پستی ...................... بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
محل امضاء سهامداران و بازرسان
د- روزنامه کثیرالانتشار..........................................برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه- کلیه سهامداران به آقا/ خانم .........................................(احدی از سهامداران – عضو هیئت مدیره – وکیل رسمی ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی و امضاء
رئیس جلسه                                 ناظر جلسه                         ناظر جلسه                             منشی جلسه
و- لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین :
نام سهامداران         تعداد سهام         درصد تعهدی      درصد پرداخت شده           امضاء
1- ..............        ..............          ..............         ..............           ..............
2-..............        ..............         ..............           ..............             ..............
3-..............        ..............         ..............           ..............             ..............
4-..............        ..............          ..............          ..............             .............
5-..............        ..............          ..............           ..............            ..............
6-..............       ..............          ..............           ..............             ..............

محل امضاء سهامداران و بازرسان
• تذکرات :
1_ اعضاء هیأت رئیسه مجمع الزاماً بایستی سهامدار شرکت باشد.(توضیحاً منشی جلسه را می توان خارج از شرکاء تعیین نمود).
2_کليه اعضاي هيئت مديره و بازرسان اقرار نمودند داراي سوء پيشينه کيفري نبوده و مشمول ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 126 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت نمي باشد .

ثبت شرکت کیا
" ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند "


Call Now