• تعریف موسسات غیرتجاری:
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا خیریه وامثال آن تشکیل می شوند وتشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات مزبور مطابق ماده 584 ق.ت از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه کانون وامثال آن اتخاذ نمایند.
• انواع موسسات غیر تجاری:
موسسات غیر تجاری شامل 2 نوع می باشند:
الف) موسساتی که هدف آنها از شکل گیری ، به دست آوردن منافع خود نخواهد بود؛ اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.
این دسته از موسسات ( انجمن های اسلامی، تخصصی وعلمی واحزاب سیاسی) می بایست برای ثبت درخواست خود ، پس از دریافت فرم تایید صلاحیت از اداره ثبت شرکتها ، واخذ تاییدیه از سوی نیروی انتظامی ، اقدام به ثبت نمایند.
ب) موسساتی که هدف از تاسیس وتشکیل آنها کسب درآمد مادی وتقسیم منافع بین اعضاء می باشند؛ به طور مثال موسساتی شامل آموزشگاه های موسیقی،علمی، کلاس های زبان و... که در ازای خدمات خود هزینه ای دریافت می نمایند. موسسین این موسسات می بایست پس از ثبت،اقدام به اخذ مجوز فعالیت نمایند.
• مدارک لازم برای ثبت موسسات غیر تجاری:
موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در دایره ثبت شرکت ها ی اداره ثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیل و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است ضروری می باشد .
مدارک لازم :
_ تصویر شناسنامه وکارت ملی هیئت مدیره
_ فتوکپی کارت ملی وشناسنامه بازرسین
_ کارت ملی برابراصل شده کلیه موسسین ومدیرعامل درصورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
_ دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین وهیات مدیره که به امضای سهامداران وبازرسین رسیده باشد.
_ دوجلد اساسنامه موسسه وامضاء تمام صفحات آن توسط کلیه موسسین
_ دوبرگ تقاضانامه موسسه غیر تجاری وتکمیل آن وامضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه موسسین(اوراق تقاضانامه می بایست از اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.)
_ معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که موسسین واعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند وارائه تصویرروزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
_ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
_ تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس،مبنی برغیر دولتی بودن آن.
• لازم به یادآوری است :
⃰ حداقل شرکاء در موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشد وقید سرمایه به هر میزان مجاز است.
_ موسسات دارای مجمع عمومی فوق العاده وعادی می باشند واعضای هیئت مدیره را مجمع عمومی عادی تعیین می کند.
_ اساسنامه این تشکیلات می تواند مانند اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود باشد.
_تصفیه به وسیله مدیر یا مدیران شرکت برطبق اساسنامه می باشد واگر متصدی تصفیه تعیین نشده باشد در صورت انحلال اختیاری مجمع عمومی فوق ودر صورت  انحلال اجباری دادگاه آن را تعیین می کند.
_انحلال موسسات می تواند اختیاری وبا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ویا با حکم دادگاه باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.
موسسه حقوقی کیا ثبت ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.


Call Now