یکی از شرکت های پرمخاطب جهت ثبت و راه اندازی شرکت های تولیدی می باشند. جهت آشنایی  شما عزیزان با چگونگی ثبت این شرکت ها،  در این مقاله ضمن توضیح راجع به فعالیت های تولیدی، به شرایط و مدارک لازم جهت ثبت آن می پردازیم. خواهشمند است تا انتهای این مقاله ما را همراهی بفرمایید.
تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد به معنی تهیه کالاو خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است.به بیانی دیگرتولید عبارت است از ''هرگونه فعالیت وکار(صرف انرژی) که عنصر یا عناصری ازطبیعت را به مصرف انسان نزدیک تر کند '' .
فعالیت تولیدی، نیز سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می گیرد. شرکت هایی که در زمینه فعالیت های تولیدی مشغول هستند و درموضوع فعالیت آنها (بند 2اساسنامه) " تولید محصول" قید شده باشد ، شرکت های تولیدی می باشند.
ثبت شرکت تولیدی:
ثبت شرکت در قالب های ثبتی مختلف صورت می پذیرد . این قالب ها عبارتند از 1. سهامی خاص 2. بامسئولیت محدود 3. مختلط سهامی 4. مختلط غیرسهامی 5. تضامنی 6. نسبی 7. تعاونی
اشخاصی که قصد دارند در قالب شخص حقوقی فعالیت خود را آغاز کنند، یکی از انواع شرکت های تجاری را  انتخاب می کنند. به صورت معمول شرکت های تولیدی را به دو صورت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت می رسانند. این شرکتها نیاز به گرفتن مجوز از سازمان هایی نظیر : بهداشت، صنایع و معادن و دیگر سازمان ها دارند.
پس از آشنایی مختصر با این دوشرکت پرکاربرد به ترتیب، به ذکر شرایط و مدارک جهت ثبت شرکت های تولیدی سهامی خاص و مسئولیت محدود میپردازیم.
الف- شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده وسرمایه آن به سهام،تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست .تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمترباشد؛عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.
ب- شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدودشرکتی است که بین دویا چند نفربرای امور تجاری تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشدفقط به میزان سرمایه خودمسئول قروض وتعهدات شرکت است؛درنام شرکت باید عبارت ''بامسئولیت محدودقیدشود ''
شرایط ومدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص :
- داشتن حداقل سه نفرعضوبه همراه دونفربازرس که بازرسین نباید ازاعضاباشند.
- داشتن حداقل سرمایه ی 1000.000ریال
- پرداخت حداقل 35 درصد ازسرمایه به طور نقدی
مدارک لازم :
- اخذ گواهی عدم سوءپیشینه
- تصویر کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء هیات مدیره وبازرسین
امضاء اقرارنامه مدیران -
 اخذ مجوز درصورت مجوزی بودن فعالیت تولیدی -
شرایط ومدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود :
شرایط لازم:
- وجود حداقل ۲نفر عضو
- میزان سرمایه اولیه صدهزارتومان
- تعهد به پرداخت کل سرمایه و اقرار مدیر عامل به دریافت آن
مدارک لازم:
- کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء
- اقرارنامه امضاشده
- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه
- دریافت مجوز درصورت مجوزی بودن فعالیت تولیدی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت کیا تماس حاصل فرمایید.


Call Now