شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. به این طریق که موسسین قبلاَ بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از یانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند.
شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و جزء مهم ترین انواع شرکت های تجاری می باشد. چرا که، انجام پروژه های بزرگ صنعتی ، تجاری مثل سدها ، استخراج معدن ها ، شهرک ها ، آسمان خراش ها و کارخانجات بزرگ خودرو، هواپیما و کشتی سازی جز از طریق تشکیل شرکت های سهامی میسر نیست. زیرا اولاَ انجام این گونه پروژه ها نیاز به سرمایه انبوهی دارد که معمولاَ از طریق سرمایه های خصوصی امکان پذیر نیست، ثانیاَ تعداد شرکا در این شرکت ها زیاد و در نتیجه میزان سرمایه گذاری هر فرد نوعاَ خیلی زیاد نیست و ثالثاَ میزان خطر ، در صورت ورشکستگی ، برای هر شریک ، غیرقابل جبران نیست زیرا مسئولیت شرکا فقط محدود به سهام آنان در شرکت است.
فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه اشخاصی ایجاد می شود که به جهتی بستگی به این امر دارند : مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند. مسلم است در این صورت با عده ای که همفکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تاسیس شرکت سهامی عام می نمایند.

  • موسسین

قبل از هر کار این اشخاص که موسسین نامیده می شوند باید بیست درصد سرمایه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را نزد یکی از یانک ها در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس بسپارند. مثلاَ شرکتی که با سرمایه یکصد میلیون ریال تاسیس می شود موسسین باید اقلاَ بیست میلیون ریال آن را تعهد نموده و اقلاَ هفت میلیون ریال که سی و پنج درصد مورد تعهد است نقداَ پرداخت و در حساب جدیدی که به نام شرکت سهامی در حال تاسیس می باشد ( با قید اسم شرکت ) امانت بسپارند.
" هرگاه تمام یا قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد ( مانند امتیاز یا ملک ) باشد باید عین آن یا اسناد مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع نمایند ".
سپس اظهارنامه ای که معمولاَ چاپی و حاکی موادی است که در قانون ذکر شده به ضمیمه طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد منضم به گواهینامه بانک دائر به موجود بودن حساب سپرده و نسلیم مدارک مربوط به آورده های غیرنقدی در صورتی که تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد، به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. این مدارک تماماَ باید به امضاء موسسین رسیده باشد.
مراجع ثبت شرکت ها در تهران، اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها دائره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دائره ثبت شرکت ها نباشد اداره ثبت اسناد محل خواهد بود.
مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.

  • مجمع عمومی موسس

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت پذیره نویسی تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام نموده و مجمع عمومی موسسین را دعوت می نمایند.
دعوت مجمع عمومی موسسین به این طریق خواهد بود که تاریخ تشکیل مجمع در روزنامه ای که در اعلامیه پذیره نویسی معلوم شده آگهی و علاوه بر آن به موجب دعوتنامه جداگانه کلیه تعهدکنندگان سهام برای روز و ساعت معین دعوت و معمولاَ دستور مجمع عمومی موسسین هم در آن قید می شود :
مجمع عمومی موسس در تاریخ و محل معین تشکیل و نسبت به موارد ذیل رسیدگی می نماید :
1. به کلیه اوراق تعهد سهام و پذیره نویسی ها رسیدگی می نماید.
2- اطمینان پیدا می کند که اقلاَ سی و پنج درصد تعهدات پذیره نویسان پرداخت شده در صورتی که اساسنامه یا اعلامیه پذیره نویسی بیش از سی و پنج درصد را تعیین نموده باشد، آن مبلغ باید پرداخت شده باشد.
3- اساسنامه شرکت باید تصویب شود و اگر پیشنهادی برای تغییر اساسنامه در حدود مقررات قانون باشد باید رسیدگی گردد.
4- اولین مدیران شرکت و هم چنین بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نماید.مسلم است که مدیران و بازرسان باید قبولی خود را کتباَ اعلام دارند.
5- روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه ای برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه در آن درج خواهد شد تعیین می نماید که آگهی دعوت در آن منتشر شود. ( ناده 17)
باید توجه داشت که به موجب ماده واحده مصوب 29 بهمن 1353 " هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود ، یکی روزنامه به وسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می شود.
پس از تصویب مجمع عمومی ، شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
دو مطلب را در این جا باید در نظر گرفت :
1. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا این که شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه گذشته باشد و معذلک هنوز به ثبت نرسیده باشد که در این صورت با اخذ تصدیق از مرجع ثبت شرکت ها وجوه پرداختی طبق مقررات مسترد می شود.
2- موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
ثبت شرکت کیا
{ موسسه ای برای ثبت سریع و آسان }


Call Now