وفق ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. افزایش سرمایه شرکت می تواند به یک طریق ذیل که در ماده 158 قانون تجارت احصاء گردیده است صورت پذیرد.
1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2. تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4. تبدیل اوراق قرضه به سهام

  • مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت

1. دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
2. گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه ( در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد ) .
3. وفق ماده 187 قانون تجارت ، لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.
4. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
5. صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده .
6. نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران .
7. نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران .
8. لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران ، تعداد سهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد.
9. لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران
نکته  : " نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود " .
تذکرات ذیل در افزایش سرمایه شرکت ضروری و رعایت آن الزام آور است :
الف ) فقط در شرکت های سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
ب ) اندوخته قانونی شرکت قابل انتقال به سرمایه نیست.
ج ) اگر سرمایه تعهدی شرکت پرداخت نشده باشد بایستی بدواَ نسبت به پرداخت آن اقدام و سپس افزایش سرمایه صورت پذیرد.
د ) در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک هستند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است که بایستی مراتب به کلیه سهامداران توسط آگهی حق تقدم اعلام گردیده و شرایط و مهلت آن در آگهی ذکر شود.
ه ) ذیل کلیه صفحات صورتجلسه و لیست ها بایستی به امضاء هیات رئیسه رسیده و تایید شوند.
لازم به ذکر است که مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ماده 162 قانون تجارت می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طریق مذکور در فوق افزایش دهد.

  • آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ....................

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ............. روز ................... در ساعت .................... در محل شرکت واقع در .......................... تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع : اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
هیات مدیره شرکت
...................

  • نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ............................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ................ در تاریخ ................ روز ...................... ساعت .................... در محل شرکت با حضور اکثریت / کلیه صاحبان سهام تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه شرکت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
الف ) ابتدائاَ در اجرای ماده 101 قانون تجارت :
1. آقای / خانم .................. به سمت رئیس جلسه
2. آقای / خانم .................به سمت ناظر جلسه
3. آقای / خانم ............... به سمت ناظر جلسه
4. آقای / خانم ............... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و دستور جلسه توسط منشی قرائت گردید.
ب ) هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت گزارش خود را در خصوص لزوم افزایش سرمایه به مبلغ .................... ریال قرائت کردند.
ج ) مجمع عمومی فوق العاده شرکت به اتفاق آراء تصویب نمود که سرمایه شرکت از مبلغ ............... ریال به مبلغ .............. از طریق بند ماده 158 قانون تجارت افزایش یابد و تشریفات قانونی وفق مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت رعایت گردد.
د ) در این خصوص به هیات مدیره شرکت اختیار داده شد که پس از رعایت حق تقدم مذکور در ماده 166 قانون تجارت چنانچه سهامی پذیره نویسی نشده باشد به هر کس که صلاح بداند واگذار کند و چنانچه خریداری وجود نداشته باشد مراتب افزایش سرمایه را تا میزان مبلغ پذیره نویسی شده ضمن اصلاح ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه شرکت ، به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت اعلام کند.
ه ) به آقای / خانم .............. ( احدی از سهامداران – عضو هیات مدیره – وکیل رسمی شرکت ) وکالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
امضای هیات رئیسه مجمع
رئیس جلسه                   ناظر جلسه                     ناظر جلسه                      منشی جلسه
............                      ..........                     ............                        ...........

  • نمونه آگهی حق تقدم که بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود :

آگهی حق تقدم شرکت ............. سهامی خاص ثبت شده به شماره ..................
بنا به تصمیم متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ............... مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ......... ریال به مبلغ ................ ریال از طریق انتشار سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمی .......... ریال افزایش می یابد. هر صاحب سهم به نسبت سهامی که مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت. مهلت استفاده از حق تقدم وفق ماده 166 قانون تجارت 60 روز و ابتدای آن از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود. لذا سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف ................... روز از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه به محل شرکت واقع در ............... نسبت به پذیره نویسی و تعهد خرید سهام اقدام نموده و بهای آن را به حساب شماره ......... بانک .............. شعبه .................... حداکثر ظرف مدت شصت روز واریز کنند و رسید پرداخت آن را به دفتر هیات مدیره تحویل دهند.
بدیهی است در صورت عدم استفاده از حق تقدم در مهلت مقرر، هیات مدیره اجازه دارد سهام پذیره نویسی نشده را به هر کسی که صلاح بداند واگذار کند یا سرمایه شرکت را به مییزان پرداخت شده در مهلت پذیره نویسی افزایش دهد.
هیات مدیره شرکت

  • نمونه صورتجلسه هیات مدیره شرکت در خصوص اختیار افزایش سرمایه شرکت

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ................. سهامی خاص به شماره ثبت در مورخ ..................... ساعت .................. در محل شرکت جلسه هیات مدیره شرکت ..................... سهامی خاص با حضور کلیه اعضاء تشکیل و :
1. بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ .............. سرمایه شرکت از مبلغ ............... ریال به مبلغ ................ ریال .................... منقسم به تعداد ......................... سهم به ارزش هر سهم ................... ریال با نام / بی نام یا تواماَ که بهای آن صد در صد از طریق اجرای بند .................. ماده 158 قانون تجارت پرداخت شده افزایش یافت.
2. ماده ..................... اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
3. به آقای / خانم ................... ( احدی از اعضای هیات مدیره / وکیل رسمی شرکت ) وکالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
امضای کلیه اعضای هیات مدیره
ردیف                  نام و نام خانوادگی               سمت                    امضاء
1                       ................                  ...............               ......
2                       ...............                   .............                ..........
3                      .............                       ............               ...........
4                       ............                        .............             ............
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در کیا ثبت تماس حاصل نمایید.


Call Now