کد اقتصادی،شناسه کلیه اشخاص و فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی است.کد اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی بعد از تشکیل پرونده ،جهت اخذ مالیات از فعالیت های اقتصادی صادر می شود.کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که فعالیت اقتصادی دارند اعم از فعالیتهای تجاری ، خدماتی ، اداری بازرگانی ، آموزشی ، صنعتی ،کشاورزی ،فرهنگی هنری ، اجتماعی ، عمران و...... می بایست طبق قانون،کد اقتصادی دریافت کرده و هر ساله اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند حتی فعالیتهایی که به صورت غیر تجاری و غیر انتفاعی است مانند فعالیتهای فرهنگی و هنری،خیریه ها و ........ ملزم به دریافت کد اقتصادی ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی هستند و معافیت های مالیاتی پس از ارائه اظهارنامه لحاظ خواهد شد.
برای فعالان اقتصادی خارجی در ایران سازمان امور مالیاتی کد فراگیر صادر می کند که همان قابلیتهای کد اقتصادی را دارا است.مدارکی که باید در خصوص اخذ کداقتصادی تکمیل نمود مدارک ثبتی شرکت،سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت و گواهی امضا اشخاص دارای حق امضا و پس از تکمیل مدارک به سایت https://tax.gov.ir/Pages/HomePage مراجعه نمایید جهت ثبت نام کد اقتصادی.
در خصوص اخذ و تکمیل مدارک کد اقتصادی می توانید با مشاورین ثبت کیا در تماس باشید.


Call Now