زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تجاری

زمانی که در آن شخصیت حقوقی یک شرکت تجار ی متولد شده است و بنابراین آثار ناشی از شناسایی این نهاد به بار می نشیند، نه تنها در رابطه با ارکان داخلی شرکت بلکه در ارتباط با طرفهای خارج ولی مرتبط با آن اثر گذار است. بر حسب اینکه ملاک تحقق شخصیت حقوقی چه باشد و نقطه زمانی تولد شخصیت حقوقی در کجا قرار گیرد، آثار مسئولیت بار آن بسیار متفاوت خواهد بود.
به منظور تشخیص مرحله ی زمانی مورد بحث و تحلیل دیدگاه نظام حقوقی ایران در این خصوص، لازم است لحظه ی زمانی مزبور را معین کرده تا بتوان آثار تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری و در نتیجه شخص یا اشخاص مسئول و متعهد را شناسایی نمود. در این رابطه دو معیار مورد توجه حقوقدانان قرار دارد، که عبارتند از : ملاک تشکیل عملی بدون نیاز به ثبت، و معیار ثبت.

Call Now