1- نام و عنوان مستقل

اولین نتیجه ی پذیرش شخصیت حقوقی، داشتن نام مخصوص و مستقل از اعضا است. این نام باید به گونه ای باشد که به روشنی شخص حقوقی را از اشخاص عضو آن جدا و متمایز سازد. اگر چه همراه با نام شخص حقوقی، نام یک یا چند عضو آن و یا شخص دیگری ممکن است آورده شود، لکن در هر حال با وصف و یا عنوان ویژه ی شخص حقوقی می توان به این جدایی پی برد. برای مثال، دانشگاه عالمه ی طباطبایی نامی است که نشانگر شخصیت حقوقی مستقل دانشگاه از اعضای آن اعم از اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان است.به علاوه، عنوان دانشگاه در ابتدای آن کوچک ترین شبه ای میان این نام و مثلا مرحوم علامه طباطبایی ایجاد نمی نماید. همین حکم راجع به شرکتهای تجاری و حتی شرکتهای تضامنی که نام آنها بایستی الزاما متضمن نام یک یا چند شریک باشد نیز حاکم است. چرا که در ابتدای نام این شرکتها، عنوان ((شرکت تضامنی)) آورده می شود و ماهیت آن به عنوان یک شخصیت حقوق تجاری از شخص یا اشخاصی که نامشان در پی اسم شرکت آمده، متمایز می گردد.
بدون وجود نام مستقل برای شخص حقوقی، امکان بار نمودن دیگر آثار آن متصور نیست.چرا که ورود به هرگونه عمل حقوقی با چنین شخصی یا طرف قراد داد آن، مستلزم خطاب نمودن شخص مزبور است. این امر از آن جهت که نخستین شرط شکلی مطالبه ی حق به شمار رفته که رعایت ننمودنش منجر به عدم پذیرش دادخواهی (دادخواست) می گردد، اهمیت ویژه ای در آیین دادرسی دارد.

Call Now