آثار شخصیت حقوقی
پذیرش شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی، ناگزیر الزامات و پیامدهایی را به همراه دارد که بدون آنها شخصیت حقوقی کارکرد و مفهوم خود را از دست خواهد داد. این آثار عبارت اند از:

1-  نام و عنوان مستقل

2- دارا بودن اموال مخصوص به خود
3- حقوق و تعهدات مستقل
4- اقامتگاه شخص حقوقی
5- تابعیت شخص حقوقی

Call Now