مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود :

1-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود               2 برگ
2-شرکت نامه                                                            2 برگ
3-اساسنامه                                                                 2 جلد
4-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره    2نسخه
5-فتوکپس شناسنامه شرکت و مدیران (در صورتی که خارج از سهامدارن انتخاب شود).
6-اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز.

Call Now