تعریف شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده باشد را شرکت با مسئولیت محدود گویند و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت قروض وتعهدات شرکت است (م94 ق.ت))در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود و همچنین اسم شرکت نباید تضمین کننده نام هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که نامش درنام شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن رادر شرکت تضامنی خواهد داشت (م95ق.ت).

Call Now