شخصیت حقوقی شرکت
شرکت با مسئولیت محدود از دیدگاه موضوعی تجاری است؛ با این توضیح که صرفا برای امور تجارتی تشکیل میشود. بر خلاف شرکت سهامی،شرکت با مسئولیت محدود برای تشکیل احتیاج به تشریفات پیچده ای ندارد. فقط کافی است دو نفر شریک وجود داشته باشند و سرمایه های نقدی و غیر نقدی شان را روی هم جمع کرده، تا شرکت تشکیل شود.
شرکت، دارای اسم مخصوصی است که باید تضمین کننده عبارت«با مسئولیت محدود» باشد در غیر اینصورت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب خواهد شد و تابع قوانین این نوع شرکت خواهد بود. ماده 95 قانون تجارت که این نکته را بیان می کند، می افزاید: «اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکتت تضامنی خواهد داشت». پس نام شرکت می تواند هر نامی باشد، حتی یک نام تفننی؛  با این شرط که متضمن نام هیچ کدام از شرکا نباشد. این اندازه احتیاط قانونی برای حفظ اشخاص ثالث کافی نیست. به نظر ما، همچون قوانین دیگر کشورها، قانون گذار ایران با تأکید می کرد که علاوه بر قیاد عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» میزان سرمایه شرکت نیز باید قید شود. در حقوق فرانسه، قانون گذار حتی پیش بینی کرده است که عبارت «شرکت با مسئولیت محدود» و مبلغ سرمایه باید در تمام نوشته های شرکت و مکاتبات آن با اشخاص ثالث قید گردد والا مدیر کاملاً مسئول خواهد بود، هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی. در رویه قضایی این کشور اگر عدم قید آنچه قانون مقرر کرده است، موجب شود اشخاص ثالث به اشتباه تصور کنند شرکت تضامنی است، تمام شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ مگر آنکه اشخاص ثالث به اینکه شرکت دارای مسئولیت محدود است، آگاه بوده باشند.

Call Now