معرفی شرکت با مسئولیت محدود
ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».
برای درک بهتر این مطلب ابتدا به تاریخچۀ این شرکت اشاره کنیم و سپس ماهیت حقوقی و خصایص و سرانجام فایده اقتصادی آن را بررسی میکنیم.

Call Now