نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود
نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود و کنترل آن به تعداد شرکای شرکت بستگی دارد. هرگاه شرکت دارای کمتر از سیزده عضو باشد، نظارت شرکا بر شرکت، جنبه انفردای دارد و در صورتی که شرکت از دوازده عضو بیشتر تشکیل شده باشد، حق نظارت و کنترل شرکا توسط جمع شرکا و از طریق هیئت نظار به عمل می آید.

Call Now