حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود
حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود به پنج مسئله اصلی و مهم وابسته است: وضعیت حساب های شرکت، انتقال  سهم الشرکه ها، منع صدور سهام، تقسیم منافع شرکت و تغییر سرمایه. این پنج مسئله رامورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

Call Now