تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود
تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود تابع قانون اکثریت است. در واقع، تصمیمات شرکت توسط مدیران اتخاذ می شود و به منظور ادارۀ  شرکت است.
قانون تجارت میان تصمیمات عادی وتصمیمات فوق العاده شرکت تفاوت قائل شده است. در مورد تصمیمات نوع اول، قاعده اکثریت با حدت بیشتری اعمال می شود تا در مورد تصمیمات نوع دوم. این تصمیمات در شرکتهایی که شرکای آن بیشتر از دوازده نفر باشد، در مجمع عمومی اتخاذ می شود.

Call Now