امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
حیات شرکت با مسئولیت محدود
شرکا در سازماندهی شرکت نسبتاً اختیارات کاملی دارند. البته وضعیت شرکت، درصورتی که تعداد شرکا زیاد باشد، با زمانی که تعداد شرکای شرکت محدود باشند، قدری متفاوت است. این وضعیت را با مطالعه مدیریت شرکت، اتخاذ تصمیمات جمعی راجع به شرکت، نظارت شرکا بر شرکت و چگونگی حیات مالی شرکت با مسئولیت محدود روشن خواهیم کرد.

پیگیری ثبت شرکت

Call Now