ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
عدم رعایت قواعد و قوانین راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متضمن سه نوع ضمانت اجراست: بطلان شرکت؛ مسئولیت مدنی افرادی که قواعد تشکیل شرکت را رعایت نکرده اند و مسئولیت کیفری اشخاص اخیر

Call Now