2- علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، مانند شرکتهای دیگر، در این موارد منحل می شود:
1.در صورت تصمیم همۀ شرکا (اقاله)؛
2. در صورت ورشکستگی شرکت(بند «الف» ماده 114 ق.ت).
3. در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد(بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق.ت)؛
4. در صورت انتفای تعدد شرکا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی، بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند؛
5.وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشند(بند «الف» ماده 114 ق.ت)؛
در این فرضها، نکته خاصی در مورد شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد .

Call Now