VTEM skitter

صورتجلسه اصلاح ماده اساسنامه شرکت نور اندیشان روز آمد در تاریخ 97/5/1 تحویل قسمت اداری موسسه کیا و پذیرش گردید.


ثبت شرکت فوری یکروزه

مزایای ثبت شرکت

برای انجام فعالیت تجاری و غیر تجاری منظم و سازماندهی شده باید از طریق ثبت یک شرکت یا موسسه و ثبت علامت تجاری تجارت خود را آغاز نمود.

فعالیت رسمی و قانونی و شفاف در پرتوی مجوزهای قانونی تنها و تنها در سایه قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و در قالب یک شرکت ممکن است.

Call Now