بند 135 ـ با توجه به نظامنامه قانون تجارت مصوب 13/12/1311 در صورتیكه امور ثبت شركتها در در محلی بلا متصدی باشد تصدی ثبت شركتها تا تعیین متصدی جدید به مدیر ثبت محول میشود.

(مستند ماده یك نظامنامه قانون تجارت و بند 175 مجموعه كه اصلاح شده).عدم لزوم اسعلام از شهربانی در خصوص اتحادیه های تعاونی

بند 136 مستبط از ماده 60 قانون شركتهای تعاونی و مواد بعدی آن مصوب سال 1350 برای ثبت اتحادیه شركتهای تعاونی روستائی احتیاجی به استعلام شهربانی نیست.

Call Now