١- تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف چند مواد از آن .
٢- افزایش یا كاهش سرمایه شركت .
٣- ورود شریك یا شركا جدید به شركت.
٤- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شركت.
٥- انحلال شركت قبل از موعد.
بدیهی است تصمیمات در موارد فوق باید با موافقت دارندگان ٤/٣ سرمایه شركایی كه اكثریت عددی را نیز دارند اتخاذ گردد.

هر نوع سوال ثبتی خود را می توانید از موسسه حقوقی کیا ثبت بپرسید. فعالیت های این موسسه در حوزه ثبت برند، ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت و ثبت علامت تجاری است. 

 


Call Now