نحوه ثبت شرکت سهامی:
در موقع تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام سرمایه این شرکت نبایستی از مبلغ پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. برای ثبت و تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید حداقل 20% سرمایه شرکت را تعهد نمایند و حداقل 35% از 20% تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیک یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند. هرگاه قسمتی از تعهد موسسین بصورت غیر نقدی باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آنرا  در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آنرا به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند، اظهارنامه ای که لازم است موسسین پر نموده و امضاء نموده اند  در نهایت به اداره ثبت شرکتها تحویل دهند میبایست شامل موضوعات زیر باشد 1) نام شرکت که از طریق اداره ثبت شرکتها تائید شده باشد 2)مشخصات و اقامتگاه موسسین شرکتها 3)موضوع شرکت 4) مبلغ سرمایه شرکت و تعیین میزان نقدی و غیر نقدی آن 5)تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و همچنین تعیین میزان سهام ممتاز در صورتیکه وجود داشته باشد 6)میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند7)مرکز اصلی شرکت 8)مدت شرکت از این نظر که مدت محدود است و یا نا محدود.

علاوه بر اظهار نامه طرح اساسنامه ای هم لازم است که پس از امضاء موسسین به دایره ثبت شرکتها تحویل گردد .طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالب زیر باشد.

1)نام شرکت 2)موضوع فعالیت شرکت 3)مدت شرکت 4)مرکز اصلی شرکت و شعبه شرکت اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد 5)میزان سرمایه شرکت،تعیین مقدار نقدی و غیر نقدی آن 6)تعداد سهام بی نام و با نام و تعداد سهام در صورتیکه باشد 7)تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ سهمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که بهر حال از 5 سال متجاوز نخواهد بود 8)نحوه انتقال سهام با نام 9)طریقه سهام با نام بی سهام بی نام و بالعکس 10)در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه 11)شرایط افزایش و کاهش سرمایه شرکت 12)نحوه و زمان دعوت مجامع عمومی 13)مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها 14)طریقه مشورت و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن  تصمیمات مجامع عمومی 15)تعداد مدیران و طرز انتخاب  و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا مهجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند 16)تعیین وظایف و حدود امتیازات مدیران 17)تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند 18)قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس 19)تعیین آغاز و پایان سال مالی و موعد تنظیم طرازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه 20)نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور شرکت 21)نحوه تغییر اساسنامه


Call Now