شخصیت حقوقی شرکت سهامی

شخصیت حقوقی شرکت سهامی را در دو مبحث زیر ررسی خواهیم کرد :
مبحث اول:  استقلال شخصیت حقوقی شرکت
مبحث دوم: آثار شخصیت حقوقی شرکت

Call Now