تشکیل شرکت سهامی عام
بدلیل آن که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم بوجود می اید و لازم است تعداد قابل توجهی شریک گرد هم آیند، بالطبع تشکیل آن تضمین کننده مراحل مختلفی است. مرحلۀ اول، تأسیس آن به وسیله مؤسسان است. در این مرحله مؤسسان ضمن محیا کردن مقدمات ایجاد شرکت، در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله دوم، یعنی زمان پذیره نویسی، به شرکت می پیوندند. مجموع آورده های پذیره نویسان و مؤسسان سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. بعد از جمع  شدن سرمایه ، با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی مؤسس،  شرکت تشکیل می شود. مراحل مختلف  تشکیل شرکت سهامی عام موضوع این بخش است که آن را چهار مبحث بررسی می کنیم.

Call Now