تشکیل شرکت سهامی خاص
در حقوق ایران، شرکت سهامی خاص، مانند شرکت سهامی عام، ابتدا تأسیس می شود و سپس به ثبت می رسد. تأسیس شرکت سهامی خاص و ثبت آن موضوع این بخش است که آن را در دو مبحث بررسی می کنیم.

Call Now