مبحث اول معرفی اوراق مشارکت
برای شناخت اوراق مشارکت لازم است به ترتیب مفهوم و ماهیت حقوقی و انواع آنها بررسی شود.


1_ مفهوم اوراق مشارکت
2_ ماهیت حقوقی اوراق مشارکت
3_ انواع اوراق مشارکت

Call Now