مبحث دوم شرایط انتشار اوراق مشارکت

اگر چه انتشار اوراق مشارکت اختصاص به شرکت سهامی ندارد و مؤسسات دیگر، از جمله شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه می توانند چنین اوراقی را منتشر کنند(ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)، اما بحث ما در اینجا عمدتاً در مورد انتشار اوراق مشارکت شرکتهای سهامی خواهد بود، هر چند عمده مقررات حاکم بر اوراق مشارکت این شرکتها در مورد سایر مؤسسات نیز قابل اعمال است. شرایط انتشار اوراق مشارکت را می توان در شرایط مربوط به شرکت ناشر و شرایط مربوط به اوراق خلاصه کرد که ما در دو گفتار به آنها می پردازیم.

Call Now