مبحث سوم سازماندهی انتشار اوراق مشارکت

مطالعه نحوه سازماندهی انتشار اوراق مشارکت مستلزم بررسی دو چیز است: اول: اشخاص و سازمانهای دخیل در انتشار اوراق مشارکت(گفتار اول) و دوم: مکانیسم انتشار اوراق مشارکت.

Call Now