اوراق مشارکت

اوراق مشارکت را میتوان در چهار مبحث مورد بررسی قرار داد :
مبحث اول: معرفی اوراق مشارکت
مبحث دوم: شرایط انتشار اوراق مشارکت
مبحث سوم: سازماندهی انتشار اوراق مشارکت
مبحث چهارم: حقوق و امتیازات ناشی از ورقه مشارکت

Call Now