حیات شرکت تضامنی
در مورد این بخش، دو سؤال عمده مطرح است: اول اینکه اگر در طول حیات شرکت یکی از شرکا به دلیلی تغییر کند، با توجه به اینکه شخصیت شریک در این نوع شرکت دارای اهمیت ویژه ای است، وضع  شرکت چگونه خواهد بود؛ دیگر اینکه اگر شرکت در حال حیات سوددهی داشته باشد یا زیان کند، نتیجه سود و زیان برای شرکا چیست؟

Call Now