تشریفات تشکیل شرکت
شرکتنامه یا اساسنامه شرکت باید به موجب سند رسمی باشد والا شرکت ایجاد نمی شود(مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک). بنابراین، علاوه بر اینکه قرارداد شرکت باید مکتوب باشد، باید به امضای تمامی شرکا برسد. همچنین شرکت تضامنی تشکیل نمی شود، مگر آنکه شرکا تمام سرمایه نقدی را تأدیه و سهم الشرکه های غیرنقدی را، اگر باشد، تقویم و تسلیم کنند(ماده 118 ق.ت). رعایت هیچ تشریفات خاص دیگری برای تشکیل شرکت ضرورت ندارد و شرکت، با رعایت مقررات قانون تجارت در مورد این نوع شرکت و پس از انجام یافتن تشریفات مزبور، تشکیل می گردد و دارای شخصیت حقوقی مستقل می شود، بدون آنکه نیازی به ثبت آن باشد.

Call Now